نویسنده = ������������������ ��������������
میزان آگاهی و به کارگیری حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 51-80

10.22055/jiar.2018.25968.1220

سیدجواد میرعباسی؛ نظام‌الدین رحیمیان