نویسنده = ������������������������� ������ ��������