نویسنده = ���������������������������������� ��������������