نویسنده = �������������� ��������
ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 25-50

10.22055/jiar.2018.21623.1110

وحید تقی‌زاده‌خانقاه؛ مهدی زینالی