نویسنده = ������ ���������� ������������
سرمایة فکری و رشد اقتصادی: مطالعه‌ای در ارتباط با شرکت‌های بورسی

دوره 4، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 93-112

10.22055/jiar.2018.21499.1108

علیرضا فضل زاده؛ سجاد نقدی؛ حجت محمدی