نویسنده = حسن فرج‌زاده‌دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22055/jiar.2018.20429.1081

حنانه آقابالایی بختیار؛ فاطمه صراف؛ حسن فرج‌زاده‌دهکردی