نویسنده = سیدعباس هاشمی
تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 93-108

10.22055/jiar.2015.12420

سیدعباس هاشمی؛ علی نجاتی