نویسنده = ������������������� ��������
مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-110

10.22055/jiar.2015.12262

هاشم علی‌صوفی؛ نعیمه محمدپور