نویسنده = حمید زارع‌حسین‌آبادی
تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 1-18

10.22055/jiar.2017.13251

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه اخوان‌بهابادی؛ سلیمه قائدی؛ امیرحسین زارع؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی


تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 65-82

10.22055/jiar.2016.13240

مهدی ناظمی اردکانی؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی؛ وحید زارع‌مهرجردی


تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 67-82

10.22055/jiar.2015.12261

زهرا دیانتی‌دیلمی؛ احمدرضا شکور؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی