نویسنده = ����������������������������� ����������