نویسنده = ���������������� ����������������
دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد)

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-24

10.22055/jiar.2015.12258

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه‌السادات موسوی‌بیوکی؛ سیدمحمود زنجیرچی