نویسنده = علی ابراهیمی کردلر
تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 1-14

10.22055/jiar.2015.12415

علی ابراهیمی کردلر؛ منصور طاهری