نویسنده = ������������ ��������������������
بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 120-140

غلامرضا کردستانی؛ نیرالسادات حسینی