نویسنده = ������������ ��������
نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 97-119

نظام‌الدین رحیمیان؛ حمید محمدی؛ معصومه صالحی‌راد