نویسنده = ���������������� ���������������������
میزان آگاهی و به کارگیری حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 51-80

10.22055/jiar.2018.25968.1220

سیدجواد میرعباسی؛ نظام‌الدین رحیمیان


بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 71-90

نظام‌الدین رحیمیان؛ رضا منصوریان‌نظام‌آباد؛ محمدرضا محجوب


نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 97-119

نظام‌الدین رحیمیان؛ حمید محمدی؛ معصومه صالحی‌راد