نویسنده = ������������������ ��������
تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 81-96

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ مجید رحیمی؛ بهمن عزیزالهی