نویسنده = ������������������������� ��������
بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام

دوره 1، شماره 4، آذر 1393، صفحه 37-59

محمد رمضان‌احمدی؛ محمدحسین قلمبر؛ سیدصابر درسه