نویسنده = ������������ ��������������
رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 63-78

محمد مرفوع؛ محمدرضا امیری