نویسنده = �������������� ������������
سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 59-76

10.22055/jiar.2017.22017.1122

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 19-39

شکرالله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ حسن فتاحی نافچی