نویسنده = ������������ ��������������
بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-18

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور؛ حسین پیشگویی