نویسنده = ���������� �������� ��������
نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-17

محمدامید اخگر؛ ناصح حیدریان؛ خسرو رحیمی