نویسنده = ���������������������������������� ��������
ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 25-50

10.22055/jiar.2018.21623.1110

وحید تقی‌زاده‌خانقاه؛ مهدی زینالی


تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 39-62

10.22055/jiar.2016.12724

رسول برادران‌حسن‌زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه