دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 1-117 
3. مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 41-61

محمدحسین ستایش؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر کبریایی