دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-108 
1. نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی

صفحه 1-17

محمدامید اخگر؛ ناصح حیدریان؛ خسرو رحیمی


3. تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی

صفحه 37-51

محسن دستگیر؛ فؤاد میرکی؛ سپیده کاظمی‌نوری